Algemene voorwaarden

Middel 7
Middel 1

Algemene Voorwaarden 

  1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. “De Klankhoeve”: De eenmanszaak gevestigd aan de Herenlandweg 22, 7831 TS te Nieuw-Weerdinge, vertegenwoordigd door Bianca Witteveen, hierna te noemen “De Klankhoeve.” 
  2. “Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten of producten van De Klankhoeve. 
  3. “Diensten”: Klanktherapie en aanverwante diensten aangeboden door De Klankhoeve. 
  4. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen De Klankhoeve en de Klant. 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

  1. Aansprakelijkheid 

3.1 De Klankhoeve streeft naar een professionele en kwalitatieve dienstverlening. Desondanks kan De Klankhoeve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met de verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van De Klankhoeve. 

3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en relevante informatie met betrekking tot zijn of haar gezondheidstoestand en eventuele allergieën. De Klankhoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van onjuiste of verzwegen informatie. 

3.3 De Klant begrijpt dat klanktherapie een aanvullende en complementaire therapie is en geen vervanging voor medische behandeling. De Klankhoeve is niet verantwoordelijk voor medische beslissingen van de Klant. 

  1. Betaling

4.1 Betaling van de diensten van De Klankhoeve geschiedt volgens de tarieven en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Bij niet-tijdige betaling behoudt De Klankhoeve zich het recht voor verdere dienstverlening op te schorten en eventuele incassokosten en rente in rekening te brengen. 

  1. Geheimhouding 

5.1 De Klankhoeve zal alle verstrekte persoonlijke en medische informatie van de Klant vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden zonder toestemming van de Klant, tenzij wettelijk verplicht. 

  1. Toepasselijk recht en geschillen 

6.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen De Klankhoeve en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Klankhoeve is gevestigd. 

  1. Wijziging van de voorwaarden 

7.1 De Klankhoeve behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn na schriftelijke kennisgeving aan de Klant.